11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

XXIII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

Dnia 26 maja 2017 roku odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki, podczas, której radni podjęli niżej wymienione uchwały

1) uchwałę Nr XXXIII/220/17 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; pożyczka jest w części umarzalna; zostanie zaciągnięta na zadanie pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach wraz z infrastrukturą techniczną” i zostanie wykorzystana na wydatki obejmujące zakres prac związany z termomodernizację w/w budynku;

2) uchwałę Nr XXXIII/221/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2017 -2030; dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wynikających ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy; wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Olszewo-Borki z dofinansowaniem z PROW 2014 -2020”; zadanie to będzie realizowane w obrębie miejscowości „Kordowo, Nożewo, Stepna Michałki, Stepna Stara, Grabnik, Mostowo. Łączne planowane nakłady – 4.211.570,39, w tym dotacja z PROW - 1.996.334,00 zł;

3) uchwałę Nr XXXIII/222/17  w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2017 rok;  budżet po zmianach wynosi: dochody 42 294 108,31; wydatki 47 799 601,57; najważniejsze zmiany w budżecie dotyczą wprowadzenia po stronie dochodów dotacji w kwocie 291 522,25 zł na zadanie pn. „Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 -2020, który planuje się utworzyć w zaadaptowanych pomieszczeniach budynku GOK; najważniejsze zmiany po stronie wydatków to zwiększenie wydatków na realizację w/w zadania.  Ponadto dokonano przesunięć w wydatkach przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego tj. w miejscowości Wyszel i Żebry Wierzchlas;     

4) uchwałę Nr XXXIII/223/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olszewo-Borki na lata 2017 – 2023; w związku z opublikowaniem uchwały Nr XXXII/217/17 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego dn. 11 maja 2017 r. poz. 4519, kolejnym etapem jest przystąpienie do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2023 jako dokumentu strategicznego programującego działania w zakresie rewitalizacji, którego celem jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji;

5) uchwałę Nr XXXIII/224/17  w sprawie  przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Olszewo-Borki na lata 2017- 2020; program wyznacza cele i zadania, których wdrożenie powinno  w znaczny sposób  przyczynić się do zniwelowania przemocy w rodzinie.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!