11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

XXXII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

Dnia 26 kwietnia 2017 roku odbyła się XXXII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki.  Podczas sesji eksperci Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A. z siedzibą w Bydgoszczy dokonali prezentacji prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2023.

Ponadto w trakcie obrad, radni podjęli niżej wymienione uchwały:

1) uchwałę Nr XXXII/215/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2017 -2030; dostosowano kwoty wydatków do wysokości wynikających ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy; W załączniku Nr 2 dot. przedsięwzięć zmiany dotyczą dostosowania kwoty limitów wydatków w 2017 roku do kwot wynikających ze zmian w budżecie i w roku 2018;

2) uchwałę Nr XXXII/216/17  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok; budżet po zmianach wynosi: dochody 41 743 110,17; wydatki 47 248 603,43; Najważniejsze zmiany w dochodach dotyczą zmniejszenia środków z dotacji przyznanej  w ramach PROW na dofinansowanie  zadania  pn. „Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzysząca w msc. Przystań zgodnie z zawartym aneksem wydłużającym termin realizacji inwestycji do czerwca 2018 roku; najważniejsze zmiany w wydatkach dotyczą  zwiększenia środków na bieżące utrzymanie dróg, rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej i wodociągowi na terenie gminy oraz zmniejszenia dotacji dla Miasta Ostrołęki na przebudowę ul. Wiejskiej  wraz z oświetleniem ulicznym , etap I zgodnie z zawarta umową partnerską, skorygowana aneksem (po rozstrzygnięciu przetargu);

3) uchwałę Nr XXXII/217/17 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji; Gmina Olszewo-Borki przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017 -2023 jako obszar objęty programem wskazano msc. Rżaniec, Grabówek, Zabiele Wielkie i Nożewo;

4) uchwałę Nr XXXII/218/17 w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce; rada gminy apeluje, aby wszelkie zmiany prawa samorządowego poddawać możliwie szerokim konsultacjom społecznym w szczególności z przedstawicielami organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego;

5) uchwałę Nr XXXII/219/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach; do statutu wprowadzono nowe zadania wynikające z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i  rodzin „Za życiem”.

Ponadto rada gminy zapoznała się z niżej wymienionymi sprawozdaniami i je przyjęła:

1) Oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Gminy Olszewo-Borki.

2) Sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2013-2016.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!