11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ PRZYCZEPY

Gmina Olszewo-Borki ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż: PRZYCZEPY HL8011, nr rejestracyjny: OSZ 8081, typ, model: wywrotka,nr identyfikacyjny pojazdu: 0457/80, rok produkcji: 1980, dopuszczalna masa całkowita: 7000 kg, ładowność: 5000 kg, data pierwszej rejestracji: 25.03.1980 r., ogumienie: STOMIL 12.00-20 – zużycie ok. 85%

1. Minimalna kwota sprzedaży: 2.200,00 zł. brutto (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100).

2. Pisemna oferta powinna zawierać:

a) dane oferenta:

- osoby fizyczne (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, telefon),

- pozostałe osoby lub jednostki (nazwa, dokładny adres, telefon, wypis z właściwego rejestru, osoba do reprezentacji podmiotu lub pełnomocnictwo do podpisania oferty udzielone przez osoby upoważnione),

b) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu,

d) datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej.


4. Przyczepę można oglądać na placu oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi w terminie uzgodnionym uprzednio telefonicznie. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Iwona Grotek, Lech Andrzej Dąbrowski tel. 510475819 w godz. 8:00 – 16:00 w każdy dzień roboczy.

5. Oferty należy składać w siedzibie sprzedającego - Urząd Gminy w Olszewie-Borkach ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki, pok. nr 2A (biuro podawcze) - wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia do dnia 08 maja 2017r. do godz. 10:00 w zamkniętej kopercie, na której winno być napisane:

"OFERTA NA ZAKUP PRZYCZEPY” 

Załącznik do pobrania

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 maja 2017 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy poddasze Gimnazjum w Olszewie-Borkach, ul. Dojazdowa 14A

7. Oferta zostanie odrzucona jeśli będzie niekompletna bądź nieczytelna, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

8. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

9. Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena - 100 %.

10. Osoba wyłoniona w przetargu zostanie zaproszona do podpisania umowy w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach w terminie określonym przez sprzedającego.

11. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu.

12. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi wyłącznie po zawarciu umowy kupna - sprzedaży i zapłaceniu kwoty nabycia.

13. Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie opublikowane na stronie BIP Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach. Oferenci biorący udział w przetargu o jego wyniku zostaną powiadomieni pisemnie.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania i unieważnienia przetargu, a także zmianę jego warunków bez podania przyczyny.

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!