11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Od dnia 6 kwietnia prowadzona będzie rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych których organem prowadzącym jest gmina Olszewo Borki na rok szkolny 2017/2018

 

  (Na podstawie art. 204 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U z 2017r. poz. 60) oraz art. 131 ust. 4-6 i art. 154 ust. 1 pkt 1 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia- Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59)

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na kolejny rok szkolny dla dzieci w wieku 3 - 6 lat, zamieszkałych w Gminie Olszewo-Borki.
 2. Rodzice dzieci kontynuujących zajęcia przedszkolne składają deklarację o kontynuacji
  w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, bez konieczności udziału w rekrutacji.
 3. Druki wniosków rekrutacyjnych dostępne są na stronie internetowej www.olszewo-borki.pl lub w siedzibie placówki oświatowej. Wnioski o kontynuację wychowania przedszkolnego dostępne są w siedzibie placówki.
 4. Nabór prowadzi się zgodnie z zarządzeniem nr 23/2017 Wójta Gminy Olszewo- Borki. Harmonogram czynności:
 • od 6 do 20 kwietnia przyjmowanie wniosków,
 • 28 kwietnia opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 • od 28 kwietnia do 8 maja  złożenie potwierdzenia woli zapisu kandydata,
 • 9 maja opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
 • od 10 maja procedura odwoławcza.
 1. Rodzice kandydatów składają do właściwego sekretariatu wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów przez kandydata.
 2. Postępowanie rekrutacyjne będzie składać się z:
 • pierwszego etapu, gdzie zastosowanie mają kryteria określone w ustawie o systemie oświaty,
  •  oraz etapu drugiego w przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc z kryteriami ustalonymi przez dyrektora placówki oświatowej, uzgodnionych z Wójtem Gminy Olszewo-Borki.
 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzić będzie Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki oświatowej.
 2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do właściwej instytucji o potwierdzenie złożonych informacji we wniosku.
 3. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo odwołania od rozstrzygnięcia komisji, w terminie 7 dni do dyrektora placówki.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania.
  1. Jeżeli w wyniku postępowania na kolejny rok szkolny dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego nie zostało przyjęte do placówki oświatowej,
   a jest  zamieszkałe w jej obwodzie, dyrektor o powyższym informuje wójta gminy.
  2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia.
  3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

   

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!