11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

XXXI sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

W dniu 29 marca 2017 roku odbyła się XXXI sesja Rady Gminy Olszewo-Borki, w której uczestniczyli Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, a także Zastępca Komendanta Miejskiego Policji wraz z dzielnicowym. Komendanci przedstawili informację o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Olszewo-Borki.

 

Ponadto w trakcie sesji, radni podjęli niżej wymienione uchwały:

1) uchwałę Nr XXXI/201/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2017 -2030; dostosowano kwoty dochodów i wydatków a także przychodów do wysokości wynikających ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy;

2) uchwałę Nr XXXI/202/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok; budżet po zmianach wynosi: dochody 42 009 820,17zł; wydatki 47 515 313,43zł; Największe zmiany po stronie dochodów dotyczą zmniejszenia subwencji oświatowej, natomiast po stronie wydatków dotyczą zwiększenia wydatków majątkowych na inwestycje tj. rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Olszewo-Borki, rozbudowę dróg, ulic, parkingów, ścieżek rowerowych na terenie gminy, rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Nowej Wsi, rozbudowę GOK-u w Olszewie-Borkach.

3) uchwałę Nr XXXI/203/17 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Olszewo-Borki za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę; za uczestnictwo w działaniu ratowniczym wysokość  ekwiwalentu  będzie  wynosiła 16zł/h, a za udział w szkoleniu pożarniczym 13 zł/h;

4) uchwałę Nr XXXI/204/17 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Olszewo-Borki dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, osób prawnych lub fizycznych prowadzących wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego oraz zakresu   i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania; określono tryb udzielania i rozliczania dotacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) uchwała Nr XXXI/205/17 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszewo-Borki oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia; określono kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dostosowując je do obowiązujących przepisów;

6) uchwałę Nr XXXI/206/17 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Olszewo-Borki oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia; określono kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkolnym;

7) uchwałę Nr XXXI/207/17  w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Olszewo-Borki na lata 2017-2019”; w przyjętym programie zostały określone zadania profilaktyczne przeciwdziałające narkomanii, realizowane będą w latach 2017 -2019;

8) uchwałę Nr XXXI/208/17  w sprawie  uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Olszewo-Borki w 2017 r; program jest uchwalany corocznie do 31 marca;

9) uchwałę Nr XXXI/209/17 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia nazw niektórych ulic na terenie miejscowości Olszewo-Borki; zmiana w uchwale polegała na skorygowaniu ustalonej nazwy ulicy w 1997roku; prawidłowa nazwa ulicy brzmi „ulica Cypriana Kamila Norwida”;

10) uchwałę Nr XXXI/210/17 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowości Olszewo-Borki; zmiana polegała na skorygowaniu ustalonej nazwy ulicy w 1987roku; prawidłowa nazwa brzmi „ulica Stanisława Ignacego Witkiewicza”

11) uchwałę Nr XXXI/211/17 zmieniającą uchwałę w sprawie podziału Gminy Olszewo – Borki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym; do okręgu wyborczego nr 2 w Olszewie-Borkach dopisano ulicę Stefana Żeromskiego, natomiast do okręgu wyborczego nr 3 ulicę Słoneczną i ulicę Brzozową;

12) uchwałę  Nr XXXI/212/17 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej; rada gminy wyraziła wolę przystąpienia do stowarzyszenia;

13) uchwałę Nr XXXI/213/17 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie Gminy Olszewo-Borki w miejscowości Zabrodzie; drodze wewnętrznej położonej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 112/9 nadano nazwę „ulica Wspólna”;

14) uchwałę Nr XXXI/214/17 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej na terenie Gminy Olszewo-Borki w miejscowości Łazy; drodze gminnej położonej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym 446/7, 294/2 nadano nazwę „ulica Romana Dmowskiego”.

 

Ponadto rada gminy zapoznała się z niżej wymienionymi sprawozdaniami i je przyjęła:

1) informację w sprawie planu sieci szkół podstawowych w gminie Olszewo-Borki od 1 września 2017 roku;

2) sprawozdanie z realizacji w 2016 roku Programu współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego;

3) sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach za 2016 rok;

4) sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2016 rok;

5) sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2016 rok.

Na wniosek radnego, rada gminy odesłała do prac komisji projekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!