11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

XXVIII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

Dnia 28 grudnia 2016 roku odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki. Podczas sesji Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Olszewie-Borkach dokonała aktu wręczenia zaświadczenia o wyborze na radnego Panu Mieczysławowi Krukowskiemu wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Olszewo-Borki, które odbyły się dnia 11 grudnia 2016 r. po czym radny złożył ślubowanie.

Ponadto Wójt i Przewodniczący Rady dokonali wręczenia podziękowań nauczycielom za przygotowanie uczniów reprezentujących szkoły w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim.

Podziękowania otrzymali dyrektor i nauczyciele Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie-Borkach: Pani Elżbieta Kacprzyk, Pani Jolanta Szewczyk, Pan Dariusz Drozdowski oraz Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Olszewie-Borkach: Pani Jolanta Stanisława Rostkowska, Pani Lidia Janczewska, Pan Tomasz Jędrzejewski, Pani Elżbieta Polkowska, Pan Mirosław Łyszkowski, Pani Anna Grabowska, Pani Iwona Gumowska, Pani Alicja Murzyn, Pani Beata Bednarczyk, Pan Michał Tyszka.

Wręczono także Doroczną Nagrodę Wójta dla Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Olszewie-Borkach w kwocie 3.000,00 zł za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury fizycznej i sportu oraz za całokształt działalności i promowanie Gminy Olszewo-Borki na szczeblu ponadlokalnym.

Galeria zdjęć z sesji

W trakcie sesji radni podjęli niżej wymienione uchwały:

1) uchwałę Nr XXVIII/174/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2016-2027- dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wynikających ze zmian wprowadzonych
w budżecie gminy;

2) uchwałę Nr XXVIII/175/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok- budżet po zmianach wynosi dochody 42 686 062,72 zł; wydatki 43 796 118,28 zł;

3) uchwałę Nr XXVIII/176/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/149/08 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszewo-Borki; chcąc zachować aktualność dotychczas opracowanych dokumentów, tj. oceny oddziaływania na środowisko, opracowania ekofizjograficznego, zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian w treści podjętej uchwały w 2008 roku (nadanie uchwale nowego tytułu oraz aktualnej podstawy prawnej)

4) uchwałę Nr XXVIII/177/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2017–2030; w 2017 roku prognozowany deficyt wynosi 1.110.055,56 zł; przychody 3.377.023,36 zł; rozchody 2.266.967,80 zł;

5) uchwałę Nr XXVIII/178/16 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok; budżet na 2017 rok wynosi: dochody 42 395 326,17 zł , wydatki: 45 642 488,35 zł; w tym wydatki majątkowe -7.970,056,37 zł; wydatki na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 520.224,30 zł;

6) uchwałę Nr XXVIII/179/16 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2017 rok; plan pracy będzie realizowany w ciągu 2017 roku;

7) uchwałę Nr XXVIII/180/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok; plan pracy będzie realizowany w ciągu 2017 roku;

8) uchwałę Nr XXVIII/181/16 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej
na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Olszewo-Borki; odcinkowi drogi gminnej nadano nazwę ulica Słoneczna;

9) uchwałę Nr XXVIII/182/16 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Olszewo-Borki dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania; określono tryb udzielania i rozliczania dotacji zgodnie z obowiązującymi przepisami

10) uchwałę Nr XXVIII/183/16 w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Olszewo-Borki na 2017 rok; w programie określono zadania profilaktyczne przeciwdziałające alkoholizmowi    

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!