11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

XLVII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

Dnia 25 czerwca  2014 roku w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła się XLVII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki. Najważniejszym punktem obrad było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok. W trakcie sesji rada gminy podjęła niżej wymienione uchwały

1) uchwałę Nr XLVII/262/14 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok; sprawozdanie zostało zatwierdzone po pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie;

2) uchwałę Nr XLVII/263/14 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy; rada gminy po zapoznaniu się:

a) z sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok,

b) sprawozdaniem finansowym gminy za 2013 rok,

c) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy,

d) informacją o stanie mienia komunalnego,

e) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy,

f) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej,

udzieliła wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok  - 15 głosami „Za” – jednogłośnie.

3) uchwałę Nr XLVII/264/14 w sprawie emisji obligacji komunalnych; gmina wyemituje obligacje komunalne na łączną kwotę 1.600.000,00 zł;

4) uchwałę Nr XLVII/265/14 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013; gmina zaciągnie pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie wydatków związanych z realizacja projektu pn. „Kształtowanie przestrzenie publicznej miejscowości Drężewo gm. Olszewo-Borki” w kwocie 139.000,00 zł;

5) uchwałę Nr XLVII/266/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania „ Przygotowanie zadania inwestycyjnego do realizacji – Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej na odcinku Grabnik – Mostowo – Grabówek - Witowy Most”; gmina udzieliła powiatowi pomocy finansowej w wysokości 20.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej w/w ciągu drogowego;

6) uchwałę Nr XLVII/267/14 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2014- 2027; dostosowano kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów do wysokości zmian wynikających ze zmian w budżecie;

7) uchwałę Nr XLVII/268/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok; zwiększono dochody o kwotę 328.951,00 zł wydatki o kwotę 196 245,00. Budżet po zmianach wynosi: dochody 31 586 872,48; wydatki 33 408 497,48. Najważniejsze zmiany w dochodach dotyczą zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu  refundacji z PROW 2007-2013 wydatków poniesionych w 2013 roku na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Olszewo-Borki w II etapie. Najważniejsze zmiany w wydatkach dotyczą zwiększenia środków na pokrycie kosztów dotacji poniesionych przez Miasto Ostrołęka za dzieci z terenu gminy Olszewo-Borki uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola i Niepublicznych Punktów Przedszkolnych na terenie Ostrołęki; na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Grabnik – Mostowo- Grabówek- Witowy Most”;

8) uchwałę Nr XLVII/269/14 w sprawie określenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania i wychowania oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki; ustalona wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Opłata będzie obniżana o 50 % dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny i w przypadku gdy do przedszkola będzie uczęszczało dziecko pochodzące z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji – korzystającej ze świadczeń wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ; o 20 % w przypadku, gdy do przedszkola będzie uczęszczało drugie dziecko z tej samej rodziny;

9) uchwałę Nr XLVII/270/14 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Olszewo-Borki oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania; skorygowano uchwałę podjętą na sesji w dniu 21 maja 2014 r.

10) uchwałę Nr XLVII/271/14 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kordowo na lata 2014-2024; rada gminy zatwierdziła plan miejscowości Kordowo; plan jest niezbędny, jako załącznik do składanego wniosku o pozyskanie środków z działania „Odnowa i rozwój wsi”; 

11) uchwałę Nr XLVII/272/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Żebry Stara Wieś” na lata 2009 - 2015; zmiany w planie miejscowości są niezbędne, jako załącznik do składanego wniosku o pozyskanie środków z działania „Odnowa i rozwój wsi”; 

12) uchwałę Nr XLVII/273/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Rataje” na lata 2009- 2015; zmiany w planie miejscowości są niezbędne, jako załącznik do składanego wniosku o pozyskanie środków z działania „Odnowa i rozwój wsi”;

13) uchwałę Nr XLVII/274/14 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach za 2013 rok; rada gminy zatwierdziła roczne sprawozdanie finansowe.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!