11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

XLI sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

Dnia 29 stycznia 2014 roku w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła się  XLI sesja Rady Gminy Olszewo-Borki, w trakcie której radni podjęli następujące uchwały

 

 

a) uchwałę Nr XLI/238/14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok; dochody i wydatki ogółem nie uległy zmianie; dokonano przesunięcia kwoty 10.000,00 zł w wydatkach inwestycyjnych z zadania oświetlenie dróg na zakup samochodu strażackiego dla OSP Olszewo-Borki;

b) uchwałę Nr XLI/239/14 w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych w wyborach do rady gminy; do okręgu wyborczego nr 3 w Olszewie-Borkach włączono obszar ulic Pogodnej i Kolejowej, którym na uprzednich sesjach została nadana nazwa;

c) uchwałę Nr XLI/240/14 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu na terenie Gminy Olszewo-Borki; ul. Marsową w Zabrodziu zaliczono do kategorii dróg gminnych;

d) uchwałę Nr XLI/241/14 w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Olszewo-Borki na 2014 rok; program skierowany jest do społeczności lokalnej; program określa zadania i zamierzenia w dziedzinie trzeźwości, przeciwdziałania alkoholizmowi a także leczenie osób uzależnionych i łagodzenie skutków nadużywania alkoholu;

e) uchwałę Nr XLI/242/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020; określono zasady zwrotu wydatków w zakresie dożywiania;

f) uchwałę Nr XLI/243/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020; podwyższono kwotę kryterium dochodowego  o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej do 150% tj. do wysokości do której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych;

g) uchwałę Nr XLI/244/14 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020; program umożliwia objęcie dożywianiem nie więcej niż 20 % uczniów dożywanych w szkołach i przedszkolach na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola;

Ponadto przewodniczący poszczególnych  komisji rady gminy tj. rewizyjnej, gospodarki finansowej i mienia komunalnego, prawa i porządku publicznego, rolnictwa i ochrony środowiska, drogownictwa i infrastruktury technicznej oraz zdrowia, spraw socjalnych, oświaty i kultury przedstawili na sesji radzie gminy  sprawozdanie z działalności za 2013 rok.

Rada Gminy zapoznała się także ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2013. Ze sprawozdania wynika, że nauczyciele na poszczególnych stopniach awansu zawodowego osiągnęli wynagrodzenie w wysokości określonej odpowiednimi  przepisami. Wobec powyższego gmina w tym roku nie będzie dopłacała do wynagrodzeń nauczycieli.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!